Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site

Concursuri - examene

ANUNT ! Se aduce la cunpostinta ca, concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice, programat in data de 16.07.2018 si amanat pentru data de 23.07.2018, se suspenda ca urmare a adresei ANFP nr.36939/2018.

Descarcă de aici documentația completă - arhivă .zip

ANUNT
Nr. 4885 din 14.06.2018  

              Având în vedere prevederile  art.58 alin.(2) lit.,,b, alin.3 si alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.(22) ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.11 alin.5 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,  va aducem la cunostinta ca Primaria comunei Casin, judetul Bacau organizeaza concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de :

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau;
 • Conditii de studii de specialitate – studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor economice;
 • Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor : - 9 ani;
 • Proba scrisa va avea loc in data de 23 iulie 2018, ora 10,00 iar interviul in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, ambele probe la sediul Primariei comunei Casin, judetul Bacau in sala de sedinte a consiliului local.

       Conditiile de desfasurare a concursului sunt :

·  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III si  la sediul Primariei Casin, judetul Bacau;
·  Locul desfasurarii concursului - sediul primariei comunei Casin, judetul Bacau. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0234/331030, persoana de contact - secretarul comunei Casin, judetul Bacau - dna. Popescu Monica - Florinela;

        Conditiile  de participare la concurs sunt :
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Atributiile prevazute in fisa postului :
- Organizează, coordonează și întocmește, împreună cu ordonatorul principal de credite,  proiectul de buget al comunei pentru a fi supus aprobării Consiliului local;
- Întocmește lucrările privind cheltuielile și transferul administrației de stat în funcție de nivelul veniturilor  proprii, determinate în colaborare cu organele de evidenţă și încasare a impozitelor şi taxelor locale;
- Urmărește încasarea impozitelor si taxelor locale, propune măsuri de executare când constată imposibilitatea încasărilor;
- Verifică și analizează necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu;
- Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul comunei ;
- Exercita ALOP zilnic ;
- Intocmeste lunar situatia datoriei publice, a bilantului contabil si a platilor restante ;
- Întocmește documentele de plată catre organele bancare și  urmărește primirea la timp a extraselor de cont,  verificând documentele însoţitoare;
- Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate de casier;
- Conduce activitatea contabilizată a instituției;
- Întocmește dări de seama trimestriale și anuale;
- Pastrează, eliberează și conduce evidenţa chitanţierelor și imprimatelor cu regim special;
- Participa la încheierea contractelor şi semnează alături de ordonatorul principal de credite , contracte  cu diverşi furnizori pentru procurarea materialelor si prestărilor de servicii;
- Răspunde de ordonarea, inventarierea, selecționarea, îndosarierea și păstrarea arhivei în compartimentul contabilitate;
- Inițiaza acțiuni de inventariere și înregistrare în gestiune a bunurilor și utilitaților aparținând Primăriei;
- Redacteaza documentele apartinând și emise în sectorul de activitate;
- Întocmește situația statistică privind fondul de salarizare și numărul de persoane;
- Întocmește situația lunară privind fondul de asigurare pentru sănătate și contribuția de asigurări sociale;
- Întocmește fişele fiscale FF1 si FF2 pentru personalul angajat cu contract de munca și convenții civile;
- Intocmeste statele de plata pentru personalul institutiei conform pontajului prezentat de persoana imputernicita de primar a-l intocmi ;
- Întocmește lista de investitii cu întreaga documentație cerută de lege;
- Conduce evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materiale;
- Întocmește cereri pentru deschiderea de credite bugetare;
- Face propuneri cu privire la modificarea pe trimestre a creditelor bugetare precum și virări de credite în cadrul capitolului;
- Raspunde de efectuarea platilor in limita creditelor bugetare, la nivel de capitol de cheltuieli, a mijloacelor alocate din bugetul local, transferuri, credite externe, fonduri nerambursabile, etc;
- Intocmeste ordinele de plata;
- Are obligatia de a rezolva in termenele stabilite de primarul comunei si potrivit prevederilor legale, lucrarile repartizate;
- Este responsabil cu procedura de transmitere a datelor in registrul public prin depunerea formularului M500.
- In lipsa secretarului comunei, completeaza si transmite date in registrul general de evidenta a salariatilor.
- Intocmeste corespondenta proprie;
- Anunta din timp primarul cu privire la plecarea in concediul de odihna precum si la luarea de recuperari sau pentru deplasarile in interes de serviciu;in primele doua cazuri depune cerere scrisa pe care o prezinta spre aprobare primarului;
- Raspunde de lucararile de arhivare  conform legii arhivelor
- .Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor  publici conform Legii nr.  7/2004;
- Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;
- Respecta normele de sanatate si securitate in munca si dispozitiile interne privind domeniul situatiilor de urgenta;
- Respecta procedurile din cadrul sistemului de control intern managerial;
- Este răspunzător de secretul profesional în legătură cu documentele cu care vine în contact, asigurând respect şi fidelitate faţă de instituţie prin păstrarea secretului de serviciu ;
- Indeplineste orice alte insarcinari date de primarul comunei potrivit competentelor si prevederilor legale in vigoare .

         Acte necesare pentru dosarul de inscriere :

In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile (calendaristice) de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (se ia in calcul, inclusiv data publicarii) candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu :

 • formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr.611/2008, pus la dispozitie de secretariatul comisiei de concurs ;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor  si  altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie carnet de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata  care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei  care  atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia..

Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lit.e) este prevazut in anexa nr.2D din HG nr.611/2008 si pe site-ul primariei : primariacasin.ro.
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut , trebuie sa cuprinda elemente similare si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii : functia/functiile ocupate/ocupata, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata precum si vechimea in specialitatea studiilor.
Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale ,care certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit.c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail primaria_casin@yahoo.com, persoana de contact :secretarul comunei Casin - Popescu Monica - Florinela , telefon/fax : 0234/331030.
Documentul prevazut la lit.g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu  mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului, precum si la sediu, in format letric , la secretarul comisiei de concurs.

         Bibliografie :

  • Constitutia Romaniei;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05.2007,cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat în Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007 ;
  • Hotărarea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici publicat în Monitorul Oficial nr. 530 din 14.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în Monitorul Oficial nr.123 din 20 februarie 200,cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cvu modificarile si completarile ulterioare.

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s