Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site

Anunturi 2016

ANUNT

Primăria Comunei Casin,  jud Bacau  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a functiei contractuale de executie, vacantă, de muncitor necalificat.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

 • a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercitiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării functiei contractuale sunt:

 • nivelul studiilor –   studii generale sau şcoală profesională;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10.11.2016: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 21.11.2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22.11.2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
 • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfărurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Bibliografia de concurs
Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca  ,
Legea 477/2004 Legea privind Codul de conduita al personalului contractual al autoritatilor si institutiilor publice
Legea 53/2003

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Casin , d-na Tudose Lucia  telefon 0234331030

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s