Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

 

H.G. 145/2008
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:
a) hotarirea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

HCL NR. 55 DIN 12.11.2015
Privind infiintarea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin, judetul Bacau si desemnarea persoanei care va tine aceste registre Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta extraordinara din data de 12.11.2015 la care participa ___ consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere:
Raportul de specialitate al d-nei Cojocaru Marcela, inspector superior in cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri inregistrat cu nr. 9145/11.11.2015;
Expunerea de motive a primarului comunei Casin nr.9146/11.11.2015;
Prevederile art.62 alin.5 si alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile punctului 9 din OMFP nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice;
In temeiul art.36 alin.4 lit.b , art.45 si art.115 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE:
Art.1 – Se infiinteaza pe suport hartie si/sau in format electronic, Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Casin, judetul Bacau si Registrul de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin, judetul Bacau.
Art.2 – Se numeste d-na Cojocaru Marcela, inspector superior in cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri sa tina Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Casin si Registrul de evidenta a garantiilor locale a comunei Casin.
Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-nei Cojocaru Marcela, primarului comunei Casin si Prefectului Judetului Bacau.

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s